B od 17r.

Sleduj nás na  

 

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1.
 

Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky.

 

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením veku 18 rokov, môže do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov, a ktorú na tento účel zapíše orgán Policajného zboru do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu; osoba spolujazdca má v takomto prípade povinnosti (použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke, mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom, venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke, brať ohľad na vozidlo označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly).
 

Žiadosť zákonného zástupcu podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať údaje: (meno, priezvisko a rodné číslo osoby spolujazdca).
 

Pri zahájení kurzu sa dohodnú termíny jednotlivých prednášok a dozviete sa dĺžku trvania kurzu (výučby teórie). Praktický výcvik si dohadujete počas trvania kurzu mimo času výučby teórie.
 

Po úspešnom zvládnutí teórie, praktického výcviku a doručení kolkov (správneho poplatku) za skúšku, plánujeme Vám záverečné skúšky, o ich termíne Vás bezodkladne informujeme.
 

Ak sa na skúšku necítite dostatočne pripravení, máte možnosť absolvovať doplnkový výcvik za prijateľné ceny. Nechceme na Vás zarábať navyše, ale radšej predísť neúspešnej skúške, ako ju opakovať. Každá skúška prináša určité psychické vypätie. Skúška je vizitka nielen Vás ale aj inštruktora.

 


 

 

 
Termíny zahájenia kurzov:
09.01.2018 o 16:00 hod. 06.02.2018 o 16:00 hod.
06.03.2018 o 16:00 hod.  10.04.2018 o 16:00 hod.
15.05.2018 o 16:00 hod.  12.06.2018 o 16:00 hod.
10.07.2018 o 16:00 hod.  14.08.2018 o 16:00 hod.
04.09.2018 o 16:00 hod.  09.10.2018 o 16:00 hod.
06.11.2018 o 16:00 hod.  11.12.2018 o 16:00 hod.

 

 

+421 903 105 303
 

 

Jakub Darivčák
+421 910 930 319
 

 

Gabriela Darivčáková
+421 905 490 311
 

 

 

Jaroslav Sýkora
+421 915 876 204

 

Ladislav Horváth
+421 948 384 944
 

 

Ján Darivčák
+421 948 969 002