Spoločnosť Autoškola DARIVČÁK rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je Ing.Ján Darivčák – Auroškola DARIVČÁK- právny nástupca Gabriela Darivčáková (ďalej len „Autoškola“) so sídlom Brigádnická 215/1, 040 11 Košice , prevádzka: Dunajská 10, Košice, IČO: 14390787, DIČ: 1020036468 ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

Autoškola spracúva na účely kontaktného formuláru/odpovede na kontaktný formulár nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, IP adresu . Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. B, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov autoškolou je nevyhnutné na spracovanie a zaslanie odpovede /kontaktný formulár/.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby potrebnej na vypracovanie odpovede.

b, Registrácia žiadostí „Prihlásenie do kurzu“

Autoškola spracúva na účely registrácie „Prihlásenie do kurzu“ a „ Registračný formulár“ nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo občianského preukazu/vodičského preukazu/ kvalifikačnej karty, národnosť.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. B, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov autoškolou je nevyhnutné na zabezpečenie služby „Prihlásenie do kurzu“ / Realizácia kurzu o udelenie vodičského oprávnenia/ Prihlásenie do kurzu na získanie KKV/ Realizácia kurzu na získanie karty KKV
Príjemcami osobných údajov sú nasledovný sprostredkovatelia:
Prevádzkovateľ webhostingu –
E-mail: autoskoladarivcak@stonline.sk
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým nedôjde k vybaveniu žiadosti a uchovávané v zmysle bodu 2 písm. c) a d)

c, Uplatňovanie nárokov autoškoly

Autoškola spracúva na účely uplatňovania nárokov autoškoly nasledovné údaje: údaje uvedené v žiadostiach „Prihlásenie do kurzu“ , údaje prijaté v papierovej forme na hárku „žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ , údaje o návštevníkoch stránky (UID, IP, Oblasť) , údaje potrebné na podanie žaloby autoškolou, údaje uvedené v žalobe proti autoškole, údaje vedené v účtovníctve a iné potrebné údaje v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov autoškoly.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov autoškolou je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov autoškoly. Oprávneným záujmom autoškoly je pritom ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči autoškole.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: Súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči autoškole uplatňované nároky alebo počas ktorej si autoškola môže uplatniť svoje vlastné nároky.

d, Plnenie zákonných povinností autoškoly

Autoškola spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až d) na účely plnenia zákonných povinností autoškoly.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c, nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a zákon o registratúrach). Spracúvanie osobných údajov autoškolou je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností autoškoly.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: Daňoví poradcovia, auditori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním autoškoly. a, písmo zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b, elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c, telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d, príslušné právne predpisy.
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.