Doškoľovací kurz vodičov

Sleduj nás na  

 

Termíny zahájenia kurzu: podľa záujmu

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.
 

Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia, na ktorú sa výcvik vykonáva.Skupina VO Výučba teórie Praktický výcvik
PCP TVV ZBJ PDN
AM, A, A1, B1, T, B, C, C1, D, D1, v kombinácii s E 6 2 2 2 6

Vysvetlivky:

PCP - pravidlá o cestnej premávke a s nimi súvisiace predpisy

 TVV - teória vedenia vozidla

 ZBJ - zásady bezpečnej jazdy

 PDN - problematika dopravnej nehodovosti 

Praktický výcvik doškoľovacieho kurzu vodičov sa bude vykonávať v rozsahu výcviku najvyššej skupiny vodičského oprávnenia uvedenom v právoplatnom rozhodnutí príslušného dopravného inšpektorátu.
 

Napríklad:
 

a) ak je vodič držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu A, B, T, C, C+E a dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov v plnom rozsahu vodičského oprávnenia, podľa tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre skupinu A vodičského oprávnenia a 6 vyučovacích hodín pre skupinu C+E vodičského oprávnenia.
 

b) ak je vodič držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu B, T, C, D, D+E a dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov v plnom rozsahu vodičského oprávnenia, podľa tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre skupinu D+E vodičského oprávnenia.
 

Ak dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov len na určitú skupinu vodičského oprávnenia, podľa uvedenej tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre určenú skupinu vodičského oprávnenia.

 

 

 

 

 

+421 903 105 303
 

 

Jakub Darivčák
+421 910 930 319
 

 

Gabriela Darivčáková
+421 905 490 311
 

 

 

Jaroslav Sýkora
+421 915 876 204

 

Ladislav Horváth
+421 948 384 944
 

 

Ján Darivčák
+421 948 969 002