Sleduj nás na  

 

Čo je ekošoférovanie?

 

Ekošoférovanie sa dá popísať ako jazda motorovým vozidlom úsporne, čo sa týka spotreby pohonných hmôt (až do 20%) a šetrne voči životnému prostrediu. Koncept ekošoférovania začína správnym výberom dopravného prostriedku, pokračuje plánovaním trasy, opatreniami pred jazdou ako napríklad správne nahustenými pneumatikami a končí energeticky efektívnym vedením vozidla (toto sú tie konkrétne techniky, ktoré učí účastníkov kurzov autoškola).
 

Čo nám prináša ekošoférovanie?

Bezpečnosť

 • Zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky

 • Rozširuje vodičské zručnosti

Šetrenie životného prostredia

 • Znižuje emisie skleníkových plynov (CO2)

 • Znižuje emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

 • Znižuje hluk

Úsporu financií

 • Šetrí palivo/náklady (dlhodobo 5-15%)

 • Znižuje servisné náklady

 • Znižuje hmotné škody pri nehodách

Spoločenské prínosy

 • Zodpovednejšie vedenie

 • Menej stresu pri vedení

 • Väčšie pohodlie pre vodiča a spolujazdca

Najdôležitejšie zásady ekošoférovania sú:

 • Predvídanie – sledovanie vozovky čo najďalej pred vozidlom a predvídanie vývoja dopravnej situácie

 • Plynulá jazda – „jazdite ako by ste nemali brzdy“

 • Včasné preraďovanie na vyšší prevodový stupeň

 • Pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách

 • Správne využitie spotrebičov

 

 

Ekošoférovanie v Autoškole – DARIVČÁK

Základná stratégia

Naša autoškola má certifikovaného lektora a certifikovaných trénerov ekošoférovania, ktorí sú oprávnení školiť ekošoférovanie začínajúcich vodičov v autoškolách, vykonávať kondičné kurzy ekošoférovania pre vodičov s platným vodičským preukazom, vykonávať kurzy ekošoférovania pre vodičov flotilových firiem a školiť trénerov ekošoférovania vo svojej autoškole. Menovite Ing. Ján Darivčák st., Gabriela Darivčáková, Bc. Jaroslav Sýkora, Ladislav Horváth, Ing. Slavomír Leško, Ing. Tomáš Sendrei, Ing. Ján Darivčák ml., Jakub Darivčák.

 

Aké kurzy ekošoférovania naša autoškola vykonáva?

 1. Výcvik pri výuke žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole

 2. Kondičný (doplnkový) kurz ekošoférovania pre držiteľov s platným vodičským preukazom

 

Čo sa hodnotí pri ekošoférovaní?
 

V Protokole jazdy sa hodnotí:

 • dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnosti jazdy

 • predvídavosť – sledovanie dopravnej situácie na ceste

 • plynulosť jazdy

 • včasné preraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň

 • využívanie zotrvačnosti vozidla

 • využívanie brzdnej sily motora

 • využívanie technického vybavenia vozidla

 • priemerná spotreba počas prvej a druhej jazdy

 • priemerná rýchlosť počas prvej a druhej jazdy

 • teoretická znalosť základných pravidiel ekošoférovania

 

 

Spôsob a metódy výučby ekošoférovania v našej autoškole
 

Základný kurz ekošoférovania ako súčasť výuky pre žiadateľov o vodičské oprávnenie /absolventov autoškôl (začiatočníkov)

Pri výuke žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškolách je ekošoférovanie integrovanou súčasťou celého procesu výuky tak teórie ako aj praxe, od prvej hodiny jazdy s inštruktorom po záverečné skúšky. V rámci teórie sú zapracované všetky princípy ekošoférovania do učebných osnov, ako aj samostatná min. 45 min. prednáška zameraná na ekošoférovanie a energeticky úspornú jazdu, v prvej polovici výučby teórie. V praktických jazdách sa učia a upevňujú jednotlivé zásady ekošoférovania od začiatku, primerane schopnostiam žiaka. Zvládnutie ekošoférovania, energeticky úspornej jazdy sa hodnotí prvý krát najneskôr pri záverečnej skúšobnej jazde a v teste.

 

Podmienky získania certifikátu ekošoférovania pre začínajúceho vodičov:

 • absolvovanie teórie a praktických jázd, druhá jazda najskôr 3 mesiace po záverečných skúškach z praktickej jazdy

 • správne zodpovedanie min. 50 % z min. 10 otázok týkajúcich sa ekošoférovania v záverečnom teste

 • získanie Protokolu jazdy ekošoférovania (ďalej len Protokol jazdy) na úrovni stupňa D a lepšie (zo stupnice A-G), prvá jazda sa vykoná do/pri záverečnej jazde záverečnou skúškou, druhá jazda najskôr po troch mesiacoch od zloženia záverečnej skúšky
   

V Protokole jazdy začínajúceho šoféra inštruktor hodnotí:

 • dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnosti jazdy

 • predvídavosť – sledovanie dopravnej situácie na ceste

 • plynulosť jazdy

 • včasné preraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň

 • využívanie zotrvačnosti vozidla

 • využívanie brzdnej sily motora

 • využívanie technického vybavenia vozidla

 • priemernú spotrebu počas prvej a druhej jazdy

 • priemernú rýchlosť počas prvej a druhej jazdy

 • teoretickú znalosť základných pravidiel ekošoférovania

 

Certifikát pre začínajúcich vodičov je platný na 3 roky. Do vypršania lehoty certifikátu začínajúceho vodiča, sa môže začínajúci vodič uchádzať o certifikát individuálneho vodiča s absolvovaním kondičného certifikačného kurzu ekošoférovania.

 

 

Kondičný certifikačný kurz ekošoférovania pre vodičov s platným VP
 

Pri certifikácii vodičov s platným vodičským preukazom musia vodiči absolvovať kondičný kurz ekošoférovania v časovom rozsahu min. 1 hod. a 45 min., ktorý obsahuje (v súlade s didaktickým usmernením):

 • úvod, organizačné pokyny

 • úvodnú, prvú jazdu s inštruktorom v minimálnom rozsahu cca 25 min. pre každého vodiča

 

Skúšobný okruh musí zahŕňať jazdu v mestskej premávke (min. 50 % trasy). Jazda vyžaduje automobil s palubným počítačom. Sledujú sa parametre jazdy, a to minimálne priemerná spotreba, priemerná rýchlosť a čas jazdy, optimálne aj doba jazdy pri jednotlivých rýchlostných stupňoch, brzdenie, a pod.(vyžaduje špeciálnu technológiu);

 • prednášku o ekošoférovaní s diskusiou a osvojovaním si učiva (min. 35 min) s informačnými materiálmi pre účastníkov

 • testovaciu, druhú (príp. tretiu) jazdu identickým okruhom, ako pri úvodnej jazde a sledovaním identických parametrov, za približne rovnakých podmienok (hustota dopravy)

 • spracovanie údajov, prezentácia výsledkov jázd a ich zhodnotenie

 • písomný test ekošoférovania v rozsahu min. 10 otázok

 • vyhodnotenie jednotlivých vodičov s odovzdaním vyhodnoteného Protokolu jazdy

 

V Protokole jazdy sa hodnotí:

 • dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnosti jazdy

 • predvídavosť – sledovanie dopravnej situácie na ceste

 • plynulosť jazdy

 • včasné preraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň

 • využívanie zotrvačnosti vozidla

 • využívanie brzdnej sily motora

 • využívanie technického vybavenia vozidla

 • priemerná spotreba počas prvej a druhej jazdy

 • priemerná rýchlosť počas prvej a druhej jazdy

 • teoretická znalosť základných pravidiel ekošoférovania

 

Podmienky získania certifikátu ekošoférovania pre individuálneho vodiča:

 • absolvovanie kondičného kurzu ekošoférovania

 • napísanie testu ekošoférovania (10 a viac otázok) na min.60%

 • získanie Protokolu jazdy ekošoférovania na úrovni stupňa C a lepšie

 

Certifikát pre individuálnych (neprofesionálnych) vodičov je platný na 5 rokov. Predĺžiť platnosť certifikátu individuálneho vodiča je možné absolvovaním kondičného certifikačného kurzu so splnením všetkých podmienok pre individuálneho vodiča.

 

Podmienky získania certifikátu ekošoférovania pre vodiča z povolania:

 • absolvovanie kondičného kurzu ekošoférovania;

 • napísanie testu ekošoférovania (10 a viac otázok) na min. 80%,

 • získanie Protokolu jazdy ekošoférovania na úrovni stupňa C a lepšie

 

Certifikát pre profesionálnych vodičov je platný na 3 roky. Predĺžiť platnosť certifikátu profesionálneho šoféra je možné absolvovaním kondičného certifikačného kurzu so splnením všetkých podmienok pre profesionálneho vodiča.

 

Nastavenie výsledkov, ktoré má autoškola za cieľ dosiahnuť:

 • vyššia úspešnosť frekventantov na skúške z vedenia vozidla v cestnej premávke

 • zníženie spotreby výcvikových vozidiel

 • zníženie opotrebenia výcvikových vozidiel

 • podpora ekologického správania vodičov v našom regióne

 

Spôsoby komunikácie výsledkov ekošoférovania

Dosiahnuté výsledky – jasné a aktualizované informácie o ekošoférovaní, inštruktoroch, tréneroch a menný zoznam úspešných absolventov kurzov ekošoférovania zverejníme na našej web stránke www.autoskoladarivcak.sk a pribežne ich budeme dopĺňať .


 

 


 

 

 


 

 


+421 903 105 303
 

 

Gabriela Darivčáková
+421 905 490 311
 

 

Jaroslav Sýkora
+421 915 876 204
 

 

Ladislav Horváth
+421 948 384 944
 

 

Ján Darivčák
+421 948 969 002